روز پزشک گرامی باد

روز پزشک گرامی باد

دست هایی که شفا می دهند، مقدس تر از لب هایی هستند ،که دعا می خوانند.

afrateb

Leave a Reply