نحوه صحیح پانسمان با باند و گاز:

کاربرد گاز وباندگلسا دردنیای پزشکی به حدی رسیده است که دیگرتصور یک عملیات جراحی،بدون این محصولات غیرممکن شده است.اگر چه در بازار داخلی کشور،شرکت های متعددی درحوزه تولیدگاز و باندفعالیت دارندانواع باند و گاز طبی

دررابطه با استفاده از گاز وباندگلسادرپانسمان،متاسفانه باوجود پیشرفت های پزشکی همچنان پانسمان های سنتی در کشورما رایج است. پانسمان های سنتی عموما به بستر زخم چسبیده و آنرا خشک میکنند و نیاز به تعویض مکرر،مراقبت و پرستاری ماهرانه دارند. درحالی که ان پانسمان ها نباید به طور مستقیم بر روی سطح مرطوب زخم قرارداده شوند.استفاده ازاین پانسمان ها باید محدود به موقعیتهایی شود که زخم خشک و تمیز است. ازاین پانسمان ها میتوان بعنوان پانسمان ثانویه نیز استفاده کرد.

  • پانسمان مناسب با اندازه زخم

پانسمان انجام شده میبایست مناسب شکل و اندازه زخم باشد.یعنی نه بسیار بزرگتر از زخم و نه کوچکتر از زخم باشد.اندازه گازی که روی زخم گذاشته میشود بستگی به وسعت زخم دارد.مهم این است که باید کاملا زخم و اطراف آن را بپوشاند.

  •  امکان جذب ترشحات اضافی زخم

پانسمان انجام شده میبایست به گونه ای باشد که امکان جذب ترشحات اضافی زخم را داشته باشد.جذب ترشحات باید به اندازه ای باشد که باکتری ها اجازه نفوذ و رشد را نداشته باشند.البته به این نکته نیز توجه داشت که پانسمان انجام شده نبایدمنجر به خشکی بیش از حد اندازه زخم شدن آن گردد.

 

  • استفاده از گاز و باند گلسامناسب جهت پانسمان

باند و گاز استفاده در پانسمان میبایست فشار مناسب برای هموستاز رافراهم سازند و درد را کاهش دهند.تعویض این پانسمان نباید با درد همراه باشد و رطوبت و دمای مناسب را در بستر زخم حفظ نماید.

پانسمان مناسب در واقع پانسمانی است که مقرون به صرفه است و اجازه تبادل گازهای اکسیژن،دی اکسید کربن و بخار آب را به زخم میدهد.گاز و باند استفاده شده در زخم نباید  ذرات ریزی از خود بجای بگذارد و نیاز به تعویض های مکرر نیز نداشته باشد.درپایان پانسمان،میبایست یک قطعه گازاستریل،پس از نظافت کامل زخم،روی آن قرارداده شود به طوری که زخم و اطراف آنرا کاملا بپوشاند سپس به وسیله باند یا چسب ثابت شود

باندوگاز در برندهای زیر موجود میباشد:

گلسا، زرین طب، کاوه، سروش،جی گاز،سالم،آریسا

 

واحد فروش:

☎️034-34228887

?09132930456

تجهیزات پزشکی، افراتجارت کریمان، باندوگازگلسا، باندوگاز زرین طب، باندو گاز کاوه، باندو گاز سروش، باندو گاز جی گاز، باندو گاز سالم، باندو گاز آریسا